بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرم مطالعه موردی: محله پامنار تهران

نویسندگان

چکیده

جرم و احساس نا امنی ناشی از جرم در محلههای شهری، بهویژه کلان شهرها از نگرانیهای مهم شهروندان شده، بهطوریکه با در نظر گرفتن اماکنی که در آن جرم اتفاق میافتد و یا به نظر افراد جرمخیز است استفاده از آنها نسبت به سایر اماکن کمتر بوده و مردم رغبتی برای استفاده و عبور و مرور از آن مکانها نشان نمیدهند. هدف مقالهی حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری جرم با درنظر گرفتن مولفههای محیطی است که محلهی پامنار شهر تهران را بهعنوان محدودهی مطالعاتی موردبررسی قرار داده است. نوع تحقیق کاربردی و روش مطالعه توصیفی- تحلیلی بر پایه پیمایش است که از تکنیک مصاحبه و پرسشنامه در جمعآوری اطلاعات استفادهشده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مولفههای خدمات شهری (شامل ایجاد پارک و فضای سبز، تعمیر و بازسازی ساختمانهای مخروبه و افزایش میزان روشنایی بوده) و نظارت (مؤلفه طبیعی، سازمانیافته و مکانیکی) با وقوع جرم در محله پامنار رابطه معکوس و معنادار وجود دارد؛ یعنی هر اندازه میزان خدمات شهری و نظارت در این محله افزایش یابد میزان وقوع جرم کاهش پیدا مینماید. همچنین بین محیط فیزیکی و وقوع جرم با ضریب همبستگی پیرسون 0.291 رابطه مستقیم و معنادار حاکم است.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی