بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر در گرایش به سوء مصرف موادمخدر در بین زنان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

نویسندگان

p

چکیده

اعتیاد زنان، امروزه به‌صورت یک مشکل جدی در سطح جهانی و ملی مطرح است. در مورد سبب‌شناسی گرایش زنان به مصرف موادمخدر و اعتیاد به آن‌ها، نظرات مختلفی بیان‌شده است، اما هیچ یک از این نظریه‌ها به تنهایی نمی‌توانند علت مصرف موادمخدر در زنان را تشریح کنند. اعتیاد زنان علاوه بر همه‌ی آنچه از اعتیاد گفته می‌شود، پدیده‌ای است با لایه‌های پنهان‌تر و ابعاد فزون‌تر از خود اعتیاد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل فردی (فقدان شناخت، ضعف اراده، پایین بودن سطح تحمل، احساس تنهایی، دردهای جسمی) و اجتماعی (دوستان ناباب، فقر و رفاه بیش‌ازحد) بر اعتیاد زنان شهرستان ارومیه و مشتمل بر 7 فرضیه است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی بوده و جامعه آماری این تحقیق زنان معتاد شهرستان ارومیه در سال 1394 است که تعداد 109 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته عوامل فردی- اجتماعی مؤثر بر اعتیاد، با ضریب پایایی 73/0 را تکمیل نمودند. یافته‌ها نشان می‌دهد گرایش به اعتیاد زنان رابطه‌ی مستقیمی با عوامل فردی و اجتماعی داشته که تمامی فرضیات مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که این تحقیق می‌تواند ضمن ارائه تصویری روشن از عوامل فردی و اجتماعی مؤثر در گرایش به اعتیاد زنان، سهم عمده‌ای در سازوکار تدوین برنامه‌های پیشگیری از رشد مصرف موادمخدر در بین زنان داشته باشد که در پایان پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از سوء مصرف موادمخدر در بین زنان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها