بهبود اثربخشی در اجرای پروژه‌های پیشگیری وضعی از جرم

نویسنده

چکیده

پیشگیری وضعی مدعی رهیافتی روش‌شناختی است که فارغ از ویژگی‌های فردی و روان‌شناختی، به مطالعه پیرامون جرم می‌پردازد. این پیشگیری بدون تغییر در شخصیت افراد و تنها با تغییر در وضعیت‌ها به دنبال پیشگیری از جرم است و مدعی است که تغییر در وضعیت بسیار آسان‌تر از تغییر در شخصیت افراد است. فرایند طراحی و اجرای یک پروژه پیشگیری وضعی موفق و اثربخش منوط به رعایت اصولی مشخص و سیر فرایند خاصی است. در این فرایند اهداف باید از ابتدا روشن باشند، بر نوعی خاصی از جرم تمرکز شود، به چگونگی ارتکاب جرم نه چرایی آن توجه شود، طیف مختلفی از مداخلات مورد توجه قرار گرفته و در نهایت اثربخشی اقدامات صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین در نظر گرفتن اصول اخلاقی نیز در طراحی و اجرای پروژه های پیشگیری وضعی از اهمیتی حیاتی برخوردارند؛ حمایت از تمام اقشار جامعه، احترام به حقوق فردی و مشارکت دادن تمام اقشار جامعه در پیشگیری از جرم بخشی از این اصول اند. این مقاله به بررسی و تحلیل ارتقاء اثربخشی در فرایند طراحی و اجرای یک پروژه ی پیشگیری وضعی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها