پیشگیری اجتماعی از سرقت از طریق مداخله‌ی جامعه‌ی محلی

نویسندگان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: پیشگیری اجتماعی از جرم یکی از شیوههای اصلی در پیشگیری از جرم محسوب می گردد که امروزه در جوامع مختلف دنبال می شود وموفقیت در تحقق آن، نیازمند مشارکت اجتماعی در جامعه است. لذا تحقیق حاضر، با هدف دستیابی به نقش جامعه محلی در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت انجام گرفته است.
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر از نظر داده‌ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه‌ی همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را روسا و معاونین اجرایی کلانتری‌های شهرستان اهواز تشکیل می‌دهند. نمونه‌ی آماری بر اساس روش نمونه‌گیری ابتدا به صورت خوشه‌ای و سپس به صورت تصادفی ساده و فرمول تعیین حجم نمونه (اچ ، اس ، بولا ترجمه ابیلی 1975) تعداد 105 نفر حجم نمونه را تشکیل می‌دهد. ابزار سنجش پژوهش حاضر را پرسش‌نامه 32 سئوالی تشکیل می‌دهد. این پرسش‌نامه‌ توسط محققین به مدد تئوری‌های ملی و جهانی تدوین شده ‌است. اعتبار ابزار به وسیله‌ی آلفای کرونباخ محاسبه که مقدار آن 83/. تعیین گردید. و روایی آن توسط روایی صوری تایید شده است. داده‌های حاضر به وسیله‌ی آزمون‌ آماری موسوم به همبستگی پیرسون در بسته‌ی نرم افزاری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضمن آنکه کارکردهای جامعه‌ی محلی در پیشگیری اجتماعی از سرقت که در متن و ادبیات تحقیق مقاله به آن اشاره شده است؛ از طریق محاسبه با نخبگان بدست آمده است.
یافته‌ها ونتایج: نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد بین مداخله جامعه محلی شامل ساکنین محلی،اصناف،شوراهای محلی و مسئولین ورزش محلی با پیشگیری اجتماعی از سرقت رابطه معنی داری معادل 81% وجود دارد که از همبستگی زیادی برخوردار می باشد.و می‌توان گفت توجه جدی و تمرکز بر دخالت جامعه‌ی محلی موجب پیشگیری اجتماعی از سرقت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها