تاثیر اشتغال و حرفه آموزی زندانیان برکاهش گرایش به تکرار جرم (مطالعه موردی زندان تبریز)

نویسنده

چکیده

مقدمه: اشتغال زندانیان در حال تحمل کیفر و پس از آزادی یکی از موضوعات مهم، اساسی و از اولویتهای سازمان زندانها در سال های اخیر می باشد، که هم می تواند در کاهش آسیب های درون و بیرون زندان و در کاهش جمعیت کیفری نقش مؤثری داشته باشد.
هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی اشتغال و حرفه آموزی زندانیان برکاهش تکرار جرم، گرایش به بازگشت، انگیزه اشتغال و احساس پذیرش اجتماعی در زندان مرکزی تبریز بود.
روش: بدین منظور تعداد 220 نفر از زندانیان مرد شاغل و غیر شاغل به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که از این تعداد 110 نفر شاغل و 110 نفر غیرشاغل بودند. برای انجام تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته شد، که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل، گرایش به تکرار جرم، گرایش به بازگشت، انگیزه اشتغال و احساس پذیرش اجتماعی را شناسایی کرد.
یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس آزمون تی مستقل نشان داد که، میزان گرایش به تکرار جرم و گرایش به بازگشت در بین زندانیان شاغل کم‌تر از زندانیان عادی بود، هم‌چنن نتایج نشان داد که، میزان انگیزه اشتغال و احساس پذیرش اجتماعی در بین زندانیان شاغل بیش‌تر از زندانیان عادی بود.
نتایج: نتایج در حالت کلی نشان داد که مهارت و حرفه آموزی زندانیان در زندان به واسطه هیجاناتی از قبیل انگیزه ی اشتغال و احساس مقبولیت اجتماعی، میزان گرایشات به جرم و بازگشت به زندان را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها