واکاوی افکار عمومی نسبت به پیشگیری از جرم

چکیده

دنیا در سلطه افکار عمومی است و اهمیت این مساله تا حدی است که امروزه جهان در دست کسانی است که نفوذ قابل توجهی بر افکار عمومی دارند از این رو شناخت این پدیده ، به ویژه زمانی که در ارتباط با ارزشهای اساسی مثل حق حیات ، آزادی و امنیت قرار گیرد بسیار اهمیت دارد . افکار عمومی یک متغیر مهم در شکل دهی واکنش نسبت به جرم و اتخاذ رویکرد های پیش گیرانه توسط دولتمردان در مواجهه با جرم است.در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی از نوع پیمایشی ،به بررسی دیدگاه افکارعمومی شهروندان تهرانی در سه گروه ( افراد عادی ، نخبگان ومجرمین) نسبت به پیش‌گیری از جرم در مقایسه با مجازات، میزان حمایت مردم از برنامه های پیش گیرانه و سطح آگاهی و مشارکت آنها از طریق پرسشنامه و سپس تنظیم نمودار با استفاده از نرم افزار 22 spss و آزمون کای اسکور از داده های حاصل از پرسشنامه، مورد تحلیل قرار گرفته است . جامعه آماری شامل سه گروه، الف افراد عادی، گروه ب نخبگان (دانش آموختگان رشته حقوق،شاغلین نظام عدالت کیفری و دانشجویان حقوق ) و گروه ج متهمین ومجرمین ،همه دررده سنی 20 تا50 سال درشهرتهران درسال 1395 می باشند و هرگروه شامل 110 نفر است که دراین مقاله موردبررسی قرارخواهندگرفت . گروه مجرمین و متهمین از زندان رجایی شهر کرج انتخاب شدند و گروه نخبگان از دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، حقوقدانان و شاغلین نظام کیفری مجتمع قضایی عدالت انتخاب شدند.یافته های این پژوهش نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها