واکاوی بزه دیده گان جرائم خشونت آمیز و راهکارهای کاهش بزه دیدگی

نویسنده

چکیده

مقدمه : خشونت از جمله جرائمی است که به لحاظ ایجاد ناامنی عمومی در جامعه، از اهمیت زیادی برخوردار است. منظور از خشونت اجتماعی در این پژوهش، خشونت علیه دیگری، بین شخصی و گروهی می باشد که شامل قتل، ضرب و جرح ، تجاوز و سرقت می باشد.
روش: روش این پژوهش مطالعه اسنادی بوده است که با مطالعه سالنامه آماری مرکز آمار ایران میزان جرائم خشن از سال 75 تا 90 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از طرف دیگر با آمارهای رسمی کشورهای ایالت متحده، کانادا و اروپا مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: براساس آمارهای موجود جرائم خشن در کشورهای مختلف جهان با روند کاهش روبرو بوده است این مسئله در خصوص ایران نیز مصداق پیدا می کند. آمارها نشان می دهد که قتل، تجاوز در جهان با کاهش روبرور بوده است اما ضرب و جرح های جرئی با افزایش روبرو بوده است.
بحث و نتیجه گیری : پژوهشهای موجود نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، روانی و خانوادگی خشونت برای تمام بزه دیدگان خشونت به وقع می پیوندد اما شدت و ضعف آن وابسته به شدت جرائم و نحوه وقوع آن است. راهکارهای کاهش بزهدیدگی شامل شناسایی بزهدیدگان و سبک زندگی آنان، تقویت رویکرد حمایتی از بزه دیدگان، ارائه خدمات اجتماعی به آنان ، تقویت تشکلهای حمایتی غیردولتی و آگاه سازی عمومی می باشد

کلیدواژه‌ها