بررسی مولفه‌ها و شاخص‌های دانش سازمانی پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف :پیچیدگی و رشد فزاینده تغییرات محیطی سبب گردیده است سازمان‌های پلیسی نتوانند با اتکاء به تجربه ها و رویکردهای سنتی، عملکردها و موفقیتهای خود را تضمین نمایند و لذا ناچارند دوره سازماندهی جدیدی را مبتنی بر دانش آفرینی سازمانی تجربه کنندو بر پایه آفرینش دانش جدید و گسترش آن در سرتاسر سازمان، خدمات و عملکرد خود را توسعه دهند. بنابراین این مقاله می کوشد تا ضمن دستیابی به مولفه ها و شاخص های دانش سازمانی پلیس ، به این سوال پاسخ دهد که مولفه‌ها و شاخص‌های دانش سازمانی پلیس در زمینه پیشگیری از جرم، کدامند؟
روش: این تحقیق از نظر هدف و جهت گیری کلی کاربردی است. از طرف دیگر، تحقیق حاضر به جهت گردآوری داده ها در زمره تحقیقات کیفی - اکتشافی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است. برای انتخاب نمونه از ترکیب روش‌های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده می شود که روشی غیراحتمالی است. در این روش، بعد از انجام 16 مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه‌های قبلی تکرار می‌شد و پژوهشگر به اشباع رسید.روایی و پایایی تحقیق با استفاده از روش های اعتبار درونی و بیرونی و نظر اساتید حوزه پیشگیری از جرم و مشارکت کنندگان در مصاحبه مورد تایید قرار گرفت. داده‌های کیفی لازم جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا به مثابه تکنیکی پژوهشی، مفاهیم، مقوله‌ها و عوامل اصلی و فرعی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: کدهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان و فرماندهان نیروی انتظامی بیانگر این است که در مجموع 24 شاخص بدست آمد که بر اساس مبانی نظری مطالعه در قالب 4 مولفه های دانش سازمانی پلیس در زمینه پیشگیری از جرم، شناسایی و طبقه بندی شدند.
نتایج: بطور کلی نتایج حاصل از مصاحبه با نخبگان پلیس حکایت از آن دارد که سطح کیفی مولفه ها و شاخص های دانش سازمانی پلیس با آنچه که مطلوب و مناسب شرایط امروزی سازمان پلیس می باشد فاصله دارد. فرایند تغییر و تحول جهت دانش آفرینی سازمانی در ابعاد چهارگانه گفته شده در زمینه پیشگیری از جرائم نیاز به توجه جدی و جهش گسترده دارد. همچنین نتایج حکایت از این دارد که دانش آفرینی اکتشافی و دانش بهره برداری از اولویت بالایی نسبت به سایر دانش آفرینی های گفته شده در حوزه پیشگیری از جرائم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها