اقدامات مؤثر پلیس پیشگیری بر کاهش سرقت خودرو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت ‌علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم انتظامی (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

زمینه و هدف: سرقت خودرو یکی از شایع‌ترین سرقت‌های موجود در عصر حاضر است که پلیس پیشگیری در این خصوص باید روش‌ها و شگردهای سارقین را شناسایی و تدابیر و روش‌هایی نوین اتخاذ نماید که جرم سرقت خودرو در جامعه کاهش‌یافته و افراد جامعه احساس امنیت کنند. در این پژوهش سعی شده است که تأثیر اقدامات پلیس پیشگیری بر کاهش سرقت خودرو در جامعه مورد بررسی قرار گیرد.
روش‌شناسی: در این پژوهش جمع‌آوری اطلاعات با روش بررسی اسناد در کتابخانه‌ای و میدانی صورت پذیرفته است و ابزار گردآوری اطلاعات با توجه به ترکیبی بودن روش جمع‌آوری اطلاعات ابزار و در این تحقیق عبارت‌اند مصاحبه، پرسش‌نامه، مطالعه کتب، اسناد و فیش‌برداری و مقالات اینترنتی است.
یافته‌ها: کلیه فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند و همچنین کلیه شاخص‌های مربوط به سؤالات پرسش‌نامه با آزمون فریدمن مورد تجزیه ‌وتحلیل قرار گرفت تا بر اساس آن اولویت‌بندی آن برای محقق مشخص شود.
 نتایج: از آنجاکه برای سطوح پاسخ و به ترتیب و خیلی زیاد=5، زیاد=4، متوسط=3، کم=2، خیلی کم=1 ارزش‌گذاری شده است از مجموع ارزش و وزن داده‌شده براساس انحراف معیار استاندارد میانگین امتیازات 5 اولویت حاصل از آزمون مشخص شد. استفاده از نیروهای مجرب و آموزش‌دیده باانگیزه درگشتی‌ها مهمترین اولویت کاری قرار گرفت. تجهیز، آموزش، بالا بردن سطح مهارت و ایجاد انگیزه بین کارکنان کلانتری در اولویت دوم قرار گرفت. میزان تجربه، مهارت و آشنایی با حوزه استحفاظی و نحوه مدیریت روسای کلانتری اولویت سوم را دریافت نمود.

کلیدواژه‌ها