تأثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش سرقت از منزل

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد پیشگیری، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت بر پیشگیری از جرم، بر فرآیند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی توأم با برنامه­ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل و برنامه­ریزی برای مهار بزه‌کاری قبل از وقوع جرم نقش دارد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش سرقت از منزل است.روش: ازآنجاکه نتایج تحقیق به یکی از مشکلات سازمان پاسخ می‌دهد و برای آن چاره‌اندیشی می‌کنند کاربردی است و ازنظر روش و ماهیت توصیفی و از نوع پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سر کلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ است؛ که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران و در سطح اطمینان 95% تعداد نمونه 140 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی تعیین و مورد تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت پیشگیری از سرقت و پرسشنامه استاندارد وظایف مدیریت نصرت‌آبادی (1391) استفاده شد. همچنین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ این پژوهش توسط نخبگان و روایی سازه تأیید گردید و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (825/0)، (81/0) به دست آمد.یافته‌ها: برابر یافته‌های پژوهش در بخش استنباطی که از طریق آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین بین دو گروه مستقل و از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه برای مقایسه میانگین بین گروهی و از معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار آموس به دست آمد. حاکی از آن بود که مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم بر کاهش سرقت تأثیر دارد.نتایج: نتایج نشان داد که برنامه­ریزی، هماهنگی، سازماندهی، کنترل و نظارت پیشگیری انتظامی در کاهش سرقت منزل تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی