بررسی و شناسایی مناطق جرم خیز شهرستان سامان (اطلس جغرافیایی جرم)

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

پژوهش مزبور با شناسایی مناطق جرم خیز شهرستان سامان و انواع جرائم ارتکابی در این شهرستان و جرائم مرتبط با گردشگری به بررسی نقش عوامل مختلف در شکل‌گیری مناطق و ارتکاب جرائم پرداخته که در ادامه با پرداختن به مبانی نظری و تهیه و توزیع 380 پرسشنامه در بین مراجع ذی‌ربط و در کانون‌های جرم خیز، بین بومیان محل و گردشگران اقدام به اثبات فرضیه‌های مطرح‌شده در این نوشتار شده است. این پژوهش با روش توصیفی پیمایشی به شناسایی کانون‌های جرم خیز شهرستان سامان بپردازد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته با 35 گویه برای بررسی کانون‌های جرم خیز شهرستان سامان است. نتایج این پژوهش حاکی از شناسایی 5 کانون جرم خیز در شهرستان سامان است که بیشترین جرم‌های رخ‌داده در این کانون‌ها شامل مفاسد اخلاقی، جرائم گردشگری، نزاع و درگیری و سرقت است و با بررسی کانون‌ها این نتیجه به دست آمد که دلایل وقوع جرائم در این مناطق وجود بعضی کمبودها و بعضی عوامل مانند گردشگر، بیکاری و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی است، بنابراین برای کاهش جرم در شهرستان سامان بهتر است که مسئولین سیاست‌های بهتری را در جهت رفع کمبودها و عوامل ذکرشده داشته باشند.

کلیدواژه‌ها