ارزیابی عملکرد پلیس فرودگاه مهرآباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه: در حال حاضر ارزیابی عملکرد کارکنان در همه سازمانها و ارگانها انجام می‌شود. این عمل بخشی از مدیریت نیروی انسانی است و به منظور بازسازی نیروی انسانی، ارتقای کیفی عملکرد افراد، پیدا کردن نقاط ضعف و قوّت کارکنان، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری انجام می‌شود.با توجه به اینکه خدمت رسانی پلیس فرودگاه به آحاد مردم صورت می پذیرد ارزیابی عملکرد پرسنل از دیدگاه آنها می تواند نقش اساسی و راهبردی در ارتقاء سطح کیفی و اداره این نیروتوسط مدیران داشته باشد لذا در این مقاله عملکرد پلیس فرودگاه مهرآباد از چهار جنبه حفظ نظم، برقراری امنیت، ایجاد احساس امنیت و امور انتظامی مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش: این تحقیق به روش پیمایشی و با 376 نفر مسافرین فرودگاه مهرآباد که به شیوه نمونه گیری احتمالی متناسب باحجم انتخاب شدند و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقّق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن تأمین و آلفای کرونباخ سئوالات آن 949/0 بود مورد سنجش قرار گرفت .
نتایج: در خصوص نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد پلیس فرودگاه مهرآباد به این نتیجه رسیدیم که عملکرد پلیس در حوزه احساس امنیت با 89%، در حوزه خدمات انتظامی با 84%، در ایجاد نظم عمومی با 68% و در برقراری امنیت با 63% بسیار خوب ارزیابی شده است

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی