تبیین مفاهیم ، گونه ها و زیر گونه های پیشگیری از جرم با تاکید بر پیشگیری انتظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف: پیشگیری از جرم راهبرد رایج و معمول کشورها و سازمانها در مدیریت بزه و جرم می باشد لیکن به استناد رویکرد تخصصی تر شدن همه علوم که در جوامع حاکم است علم پیشگیری از جرم نیز باید از وضعیت عادی خارج و تخصصی تر و کیفی تر گردد تا بتواند به اهداف خود را بهتر و زودتر محقق نماید. هدف این تحقیق شناسایی انواع مفاهیم ، گونه ها و زیرگونه های پیشگیری از جرم متناسب با سازمانهای اقدام کننده و جوامع هدف و خاصه پیشگیری انتظامی می باشد.
روش: تحقیق پیش رو اسنادی و از نوع توسعه ای بوده بدین صورت که مفاهیم و اصطلاحات حوزه پیشگیری از جرم را توسعه می دهد اطلاعات بوسیله مطالعات اسنادی بدست آمده است.روش انجام کار بصورت بصورت ترکیبی- تحلیلی بوده که در آن محقق با توجه به تجربه و خبرگی علمی خود در حوزه پیشگیری، از مفاهیم علمی موجود با خلاقیت و نوآوری، اصطلاحاتی جدید و تخصصی را که قابلیت تعریف و همچنین کاربرد دارند استخراج نموده است.
یافته: متناسب باسه نوع اقدامات پیشگیرانه مورد مطالعه، جمعا تعداد هفده مفهوم شناسایی گردید در مرحله بعد از ترکیب فنی هر دو مفهوم یک گونه استخراج شد و بدین ترتیب برای هر مفهوم 24 گونه طراحی شد و در مرحله سوم از ترکیب فنی هر سه مفهوم یک زیر گونه بدست آمد و نهایت برای هر گونه، سه زیر گونه تعریف شد.
نتایج: اولا اینکه همین روش را می توان برروی انواع دیگر اقدامات پیشگیرانه اجرا نموده و مفاهیم، گونه ها و زیر گونه های دیگری را کشف کرد. ثانیا در حوزه پیشگیری انتظامی سه گونه و نه زیر گونه به شکل تخصصی تشریح گردیدند.

کلیدواژه‌ها