پیشگیری جامعه مدار از وقوع جرایم رایا نه ای ومتولیان آن در حقوق ایران با رویکردی بر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران.

چکیده

یکی از موضوعات مهم در بُعدِ سیاستِ جناییِ جرایم رایانه ای، پیشگیریِ غیر کیفری از جرایم رایانه ای است در این میان نقش پیشگیری اجتماعیِ جامعه مدار بی بدیل است.با توجه به نوظهور بودن این نوع جرایم در کشورمان، ضرورت پیشگیری از این نوع جرایم دوچندان است.این مقاله با هدف بررسی یکی از ابعاد سیاستِ جناییِ ایران درقبالِ جرایمِ رایانه ای(پیشگیری جامعه مدار) سعی کرده است مولفه های پیشگیریِ اجتماعیِ جامعه مدار از جرایم رایانه ای در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد ودر کنار آن متولیان این امر را مورد شناسایی قرار دهد.پژوهش حاضر با بررسی مقررات جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده است که مقارن با توسعه فناوری اطلاعات ، بنیانهایِ اصلی این نوع پیشگیری درکشور ما پایه ریزی شده است ازجمله؛ابلاغیه های مقام معظم رهبری در حوزه فناوری اطلاعات، که راهکارهایی موثر وکارآمد در این زمینه مطرح کرده اند. و در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با تصویب اسناد راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات گام های مثبتی برداشته اند .با بررسی عملکرد نهادهای موثر در این قلمرو،بویژه درحوزه تقنین،کشور جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری انجام داده است ولی در حوزه اجرا به نظر کارکرد مطلوبی نداشته است.
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تدابیرِ پیشگیریِ اجتماعیِ جامعه مدار از وقوع جرایم رایانه ای و متولیان آن در حقوق ایران با رویکردی بر ابلاغیه های مقام معظم رهبری در حوزه فناوری اطلاعات می باشد.

کلیدواژه‌ها