عدالت و آزادی در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

یکی از مهمترین مسائل مطرح در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، مبحث پیشگیری از جرم است که در عصر حاضر جایگاه ویژه ای در سطح ملّی و فراملّی پیدا کرده است. گسترش فراوانی و دامنه انواع جرایم سنتی و نوین و بازشدن فضاهای جدید که ناشی از گسترش تعاملات بین المللی چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی شاهد آن هستیم موجب رویارویی دنیا با طیف گسترده ای از انواع جرایم با پیچیدگی های مختلف شده است به همین دلیل نه تنها کشورهای مختلف بلکه سازمان های بین المللی نیز علاوه بر مساله مبارزه با این جرایم، به فکر پیشگیری از وقوع این جرایم نیز توجه پیدا کرده اند. از سوی دیگر هر استراتژی و برنامه ای باید دارای یک چارچوب و قواعدی باشد که موجب مشخص بودن محدوده عملیاتی آن برنامه شود. عدم توجه به اصول حاکم بر برنامه های پیشگیری از جرم، موجب نقض غرض این برنامه ها خواهد شد، به طوری که ممکن است در کوتاه مدت و به صورت مقطعی آن هم در خصوص برخی جرایم محدود موفق به کنترل رشد و گسترش آن شویم لیکن در بلند مدت و در مجموع، آسیب هایی که در اثر عدم توجه به این اصول در اجرای برنامه های پیشگیرانه، به جامعه وارد می شود بسیار سنگین و جبران ناپذیر خواهد بود. در این مقاله تلاش شده ست با اشاره به برخی از اصول حاکم بر اقدامات پیشگیرانه یعنی عدالت و آزادی، به تببین هرچه بیشتر این اصول و لزوم توجه به حفظ آن ها بپردازیم.

کلیدواژه‌ها