تبیین رویکردهای اجرایی پیشگیرانه پلیس در قبال اقدامات گسترده باندهای قاچاق کالا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

قاچاق کالا توسط باندها وگروه‌های مختلف، چالشی‌ است که قلمرو جولان آن مختص مکان، شهر و منطقه خاصی نیست، هر چند ممکن است به دلیل وجود شرایط مساعد و مناسب در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه نماید. در این راستا پلیس در این خصوص نمی‌تواند با اعمال برخی اقدامات پراکنده و خارج از برنامه‌ریزی قبلی در فعالیت‌های این باندها خللی ایجاد کند. شاید به همین دلیل است که برخی معتقدند پلیس رویکردی پیشگیرانه نسبت به قاچاق کالا ندارد و هرچه هست در واقع همان کشفیات کالای قاچاق است. در این راستا این پژوهش با هدف تبیین رویکردهای اجرایی پیشگیرانه پلیس در قبال اقدامات گسترده باندهای قاچاق کالا انجام شده است. روش اجرای این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که اقدامات پلیس در زمینه پیشگیری از اقدامات باندهای قاچاق کالا دارای آسیب ها و ضعف های فراوانی در وضعیت موجود است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب رویکردهای توسعه‌ای پیشگیرانه و رویکردهای نظارتی پیشگیرانه خصوصاً سلب فرصت از باندها و شبکه های قاچاق کالا در فضای مجازی می بایست در اولویت برنامه های پیشگیرانه پلیس قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی