ترجمه: شناسایی و پیشگیری از پدیده قلدری در مدارس

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

قلدری مشکلی پیچیده برای برخی از مدارس می باشد. شناسایی رفتار قلدری و تهیه یک برنامه موفق برای مقابله با پدیده قلدری از اهمیت برخوردار می باشد. این مطالعه پیامد های احساسی پدیده قلدری و دلایل این رفتار را مورد بررسی قرار داده و برنامه های موثر در جهت رسیدگی با این مشکل را در مدارس تعیین می نماید. رفتار قلدری را به طور معقول می توان به عنوان پدیده رعب آور، غیر دوستانه، غیر انسانی، تحقیرآمیز و تهدید آمیز مورد ملاحظه قرار داد یا شاید برانگیخته شدن ترس از آسیب بدنی و یا آزار احساسی قلمداد نمود.(MI BOE, 2009). دلایل مذکور بروز این رفتار معمولاً از فقدان یک الگوی نقش کیفی در خانه و یا حتی نادیده گرفته شدن در خانه منتج شده و این رفتار به مفهوم جلب توجه می باشد.
برخی از برنامه های موفق آمیز در طرز برخورد با پدیده قلدری دارای سه ویژگی مشترک می باشند: نخست این که این برنامه می تواند با یک وضعیت موجود تغییر پیدا نماید؛ دوم این که این برنامه آموزش را در سن جوانی برای دانش آموزان آغاز می نماید و سوم این که انتظارات صریحی از دانش آموزان، نتایج ناشی از اقدامات و اجرای پیوسته تنبیهات وجود دارد. برنامه هایی که فاقد سه عنصر مذکور باشند، به اندازه کافی موثر نیستند. یکی از مشهورترین برنامه های پیشگیری از پدیده قلدری برنامه الویوس می باشد اما اجرای این برنامه دارای هزینه مالی قابل ملاحظه ای می باشد. گزینه های موثر دیگری نیز وجود دارند که کم هزینه و یا بدون هزینه هستند.

کلیدواژه‌ها