بررسی و سنجش احساس امنیت و پیشگیری از جرم در شهرک‌های حاشیه‌ای کلان‌شهرها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری

3 کارشناسی ارشد، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

امنیت به ‌عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان در ساختارهای شهری به شمار رفته و از اهمیت ویژه‌ای به‌واسطه در برگیری احساس آرامش و آسایش محیطی برای شهروندان برخوردار است.. هدف از این پژوهش بررسی نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم (CPTED) و ارائه راهکارهایی به‌منظور بهبود شرایط این منطقه است بدین منظور 6 شاخص (معابر، روشنایی و مبلمان شهری، آلودگی، بافت شهر، تناسب بصری) محیطی که در وقوع جرم نقش بسزایی دارند از دیدگاه شهروندان موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق در این کار پژوهشی از نوع کمی، کیفی و به‌صورت کاربردی و بر اساس مطالعات موردی به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری منطقه حاشیه‌نشین شهرک طرق مشهد که نمونه بر اساس فرمول کوکبان 280 نفر است. داده‌های پرسشنامه به‌وسیله GPS مکان گزینی شده است و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و GIS مورد تجزیه‌وتحلیل فضایی قرارگرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان احساس امنیت در هریک از شاخص‌های موردمطالعه بسیار پایین‌تر از سطح استاندارد است به‌طوری‌که امنیت در شاخص‌های، معابر با 84%، روشنایی و مبلمان شهری 85%، تناسب بصری 67%، دانه‌بندی و فشردگی بافت 66%، آلودگی 46% دز سطح ضعیفی از رضایت شهروندان قرار دارد. بنابراین، مهم‌ترین راهکار به‌منظور افزایش امنیت و کاهش جرائم این منطقه می‌توان اصلاح کاربری‌ها، نظارت بیشتر و گشت زنی مأموران پلیس، اصلاح‌ها کوچه و معابر شهر و...بیان کرد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی