پیشگیری از چالش های پیش روی حقوق بزه دیده در دیوان جنایی بین المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق،دانشکده حقوق،دانشگاه تهران مرکز،تهران،ایران

2 کار شناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان(تهران).

3 دانشگاه نجف آباد

4 هیات علمی دانشگاه خمینی شهر

چکیده

مبنا و هدف: امروزه وضعیّت و شرایط جامعه بین المللی به گونه ای است که همه روزه ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی را در نقاط مختلف جهان شاهد هستیم که به واسطه ارتکاب هریک از این اعمال غیرانسانی که در تطبیق با قوانین، معاهده ها یا کنوانسیون های الزام آور جرم نامیده می شد، از چندین دهه پیشین تاکنون، تلاش جامعه بین المللی در سطوح دولتی و مدنی برآن بوده است تا حقّ ها و منافع بزه دیدگانی که جرایم ارتکابی علیه آنها به لحاظ اهمیّت و تاثیرگذاری، ابعاد بین المللی نیز پیدا می کند، بیش از پیش حفظ و تامین گردد. در این مقاله به ارزیابی چالشهای نظری پیش روی حقوق بزه دیده در دیوان که بدنبال ایجاد اختلال در راه عملی شدن ایده تعقیبی دیوان بوده و تحت عنوان آسیب های پیش رو تبیین می گردند پرداخته شده تا از لحاظ انطباق یا عدم انطباق با واقعیت بیرونی مورد تحلیل واقع گردند.روش‌: روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی بوده که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است.یافته ها و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی است که علی‌رغم تدابیر حمایتی پیش بینی شده برای بزه دیدگان که علاوه بر تصریح آن در اساسنامه دیوان جنایی بین المللی، در رویه اجرایی نهادهای دیوان که در حوزه بزه دیدگان فعالیت می کنند نیز مشاهد می شود،  نقایص و خلاءهای موجود در کارکرد دیوان جنایی بین المللی وجود دارد لذا با اتّکا به سایر تجربیّات بین المللی در این زمینه به تحلیل آنها و ارائه راهکار و پیشنهاد پرداخته شده است. همچنین مهم ترین چالش های پیش روی بزه دیدگان در احقاق حقّ های خود نزد دیوان جنایی بین المللی با توجّه به رسیدگی‌های صورت گرفته و پرونده های در حال رسیدگی در دیوان جنایی بین المللی، مشخص گردید بزه‌دیده با چالش‌های بسیار زیادی، خصوصاً در رابطه با جبران خسارت تا تحقّق کامل رویکرد حمایتی روبه رو است.

کلیدواژه‌ها