طراحی الگوی مسیری گرایش به مصرف کالاهای مضر و ارائه راهکارهای ضدبازاریابی در جهت پیشگیری از آن: مورد مطالعه: گرایش به مصرف دخانیات در دانشگاه مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

تعداد زیادی کالا و خدمات هستند که ممکن است تقاضا برای آنها از نقطه نظر صلاح و سلامت مصرف کننده، صلاح و سلامت جامعه و صلاح و سلامت عرضه کننده آن، ناسالم تشخیص داده شوند، که به عنوان کالاهای مضر شناخته می شود. یکی از این کالاهای مضر دخانیات می باشد که مصرف آن در بین جوانان و نوجوانان و به خصوص دانشجویان گسترش یافته است. بر همین اساس در این پژوهش سعی به شناسایی عوامل موثر در گرایش به مصرف دخانیات در دانشجویان مازندران شده است و همچنین سعی شده است برای پیشگیری و مبارزه با این عامل که زمینه ساز برای بسیاری از جرایم و بزهکاری ها است راه کارهای ضدبازاریابی و پیشگیرانه ارائه شود. بر همین اساس برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار smart pls استفاده شده است.با توجه به بررسی های انجام شده خانواده، دوستان، شخصیت و وضعیت اقتصادی در گرایش به مصرف دخانیات در بین دانشجویان دانشگاه مازندران موثر است.

کلیدواژه‌ها