ارزیابی کارایی سامانه تحلیل جغرافیایی جرم در تحلیل الگوهای مکانی- زمانی جرائم در کلان‌شهرها (مورد مطالعه: جرم سرقت در کلان‌شهر تبریز)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

طی دو دهه اخیر تحلیل جغرافیایی بزهکاری و سعی در علت شناسی عوامل فضایی بروز ناهنجاری‌های اجتماعی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های آماری و گرافیکی برای مقابله و پیشگیری در مدیریت انتظامی و امور پلیسی اهمیت یافته است. شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش آثار آن، مهم‌ترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها شناخته شده است. تحلیل‌های مکانی– زمانی دو بعد مهم از وقایع مجرمانه است. این نوع تحلیل، اطلاعات ارزشمندی را برای حل مسائل و پاسخ به مشکلات امنیتی و انتظامی تدارک می‌بیند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل الگوهای مکانی و زمانی ارتکاب جرم سرقت در محدوده شهرداری منطقه 2 و حوزه استحفاظی کلانتری پرواز کلان‌شهر تبریز انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش ترکیبی از روش‌های توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است. برای تحلیل آماری و گرافیکی داده‌های بزهکاری از نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که تحت عنوان سامانه تحلیل جغرافیایی جرم توسط ناجا در کلانتری‌ها پیاده‌سازی شده است، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مجموعه جرائم سرقت است که در بازه زمانی پژوهش در محدوده مورد مطالعه به وقوع پیوسته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد الگوهای مکانی و زمانی وقوع سرقت که توسط سامانه ارائه می‌شود با الگوهای واقعی و میدانی هم‌خوانی دارد و سامانه تحلیل جغرافیائی جرم از کارایی لازم در تحلیل الگوها و شناسایی کانون‌های جرم خیز برخوردار است.

کلیدواژه‌ها