برنامۀ آموزش مهارت‌های زندگی: پیشگیری از جرم و رفتارهای پر خطر، تسهیل امنیت اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی، کارشناس مسئول آموزش های تخصصی آزاد

2 گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

بدون تردید، آموزش مهارت های زندگی یکی از موضوع های بسیار مهم است که نظام های آموزشی توسعه یافته به آن توجه ویژه دارند و معمولاً آن را در برنامۀ درسی ملی جای می دهند. مهارت‌های زندگی تغییر رفتار یا رویکرد تحول رفتار است که با در نظر گرفتن تعادل در سه زمینه دانش، نگرش و مهارت مشخص شده است. مهارت‌های زندگی به طور اساسی قابلیت‌هایی هستند که به کارآیی و سلامت ذهنی در افراد جوان کمک می کنند تا با واقعیت‌های زندگی مواجه شوند. با این تفاسیر، هدف این مقاله تبیین و بررسی جایگاه مهم آموزش مهارت های زندگی در سیستم آموزشی به عنوان یک عامل پیشگیری از جرم و رفتارهای پرخطر است. مطالعۀ حاضر که با استفاده از روش بررسی اسنادی- تحلیلی انجام شد. به این نتیجه رسید که اجرای هدفمند برنامۀ آموزش مهارت های زندگی در مدارس و تأثیر آن بر ارتقاء سطح سلامت روان نوجوانان باعث کاهش احتمالی جرم، رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی و در نهایت تأثیر غیرمستقیم بر امنیت جامعه می شود. در پایان پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها