بررسی اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی ورودی به استان کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی ورودی به استان کرمان در سال 1395 انجام شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی/ تحلیلی بوده، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان فعال در امر مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی با سابقه کاری حداقل 3 سال به تعداد 110 نفر می‌باشد که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 26 سوالی با روایی 89/0 و پایایی 887/0 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل آزمون T تک نمونه، فریدمن و Anova استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اقدامات پیشگیرانه (اجتماعی، وضعی و کیفری) در مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی ورودی به استان کرمان مؤثر می باشند. اولویت اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی ورودی به استان کرمان به ترتیب اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، کیفری و وضعی می باشد.

کلیدواژه‌ها