عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر بزهکاری جوانان حاشیه‌نشین در شهر کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، فارس-جهرم

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلام واحد جهرم

چکیده

هدف مقاله بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر بزهکاری جوانان حاشیه‌نشین شهر کرمان است. حاشیه‌نشینی یکی از مسائل عمده کلان‌شهرها فقط در کشورهای امریکای لاتین و آفریقا نیست، بلکه بسیار از شهرهای بزرگ در خاورمیانه ازجمله شهرهای بسیاری در ایران نیز درگیر این مسئله هستند. کرمان یکی از این شهرها است. روش پژوهش پیمایشی است، البته از روش‌های کتابخانه‌ای نیز استفاده شد. اطلاعات موردنیاز به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس با توزیع پرسشنامه در بین 242 نفر بزهکار حاشیه‌نشین و غیر حاشیه‌نشین شهر کرمان که در کانون اصلاح تربیت به سر می‌بردند و سابقه ماندن در کانون اصلاح و تربیت رادارند، جمع‌آوری‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیرهای دوستان ناباب، گرایش مذهبی، محل سکونت و نقش خانواده و بزهکاری در میان جوانان حاشیه‌نشین رابطه وجود دارد. با تحلیل رگرسیونی مشخص شد که متغیر مستقل گروه دوستان بیشترین تأثیر را بر بزهکاری جوانان دارد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بزهکاری جوانان حاشیه‌نشین یکی از مسائلی است که کشور در ارتباط با جوانان در سال‌های آینده با آن درگیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی