بررسی نقش برنامه‌های فرهنگی- ورزشی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر زنان مورد مطالعه: زنان شهرستان ارومیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه اعتیاد زنان نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر خود نموده و مردم و مسئولین را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش برنامه‌های فرهنگی- ورزشی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر زنان می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان دستگاه‌های عضو کمیته مقابله با مواد مخدر و به تعداد 120 نفر می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شمار، تعداد 120 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب و پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته تحقیق با ضریب پایایی 908/0 را تکمیل نمودند. به منظور تحلیل و بررسی متغیرهای پژوهش، از نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS و و آزمون آماری خی دو و به منظور رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد تمام مؤلفه‌های موثر بر پیشگیری از اعتیاد (1- انجام مستمر و منظم فعالیتهای ورزشی، 2- احداث و توسعه محیط-ها و مراکز فرهنگی ورزشی، 3-تبلیغات میدانی، رسانه‌ای و آگاهسازی، 4- استفاده از ظرفیت کنفرانس‌ها و مسابقات ورزشی) در پیشگیری از اعتیاد زنان تاثیرگذار بوده که بیشترین تاثیر مربوط به تبلیغات میدانی/ رسانه‌ای و آگاهسازی با میانگین 39/3 و کمترین تاثیر مربوط به انجام مستمر و منظم فعالیت‌های ورزشی با میانگین 14/1 می‌باشد. نتایج نشان داد که برنامه‌های فرهنگی- ورزشی نقش بسزایی در پیشگیری از اعتیاد زنان دارند. لذا این تحقیق می‌تواند ضمن ارائه تصویری روشن از وضعیت اعتیاد زنان، سهم عمده‌ای در سازوکار تدوین برنامه‌های پیشگیری از رشد مصرف مواد مخدر در بین این قشر از جامعه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی