مدل‌سازی مکانی عوامل مؤثر بر وقوع جرم در شهر اهواز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

2 استادیار سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). a.sadeqi313@gmail.com

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

چکیده

گسترش روزافزون جمعیت در نقاط شهری کشورهای درحال‌توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و به‌ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرائم و بزهکاری‌ها یکی از مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود. وقوع جرم به عوامل مختلفی بستگی دارد که نیاز به بررسی ارتباط و مدل‌سازی بین عوامل مؤثر بر وقوع جرم و میزان جرم دارد. بدین منظور از مدل‌های رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی و حداقل مربعات معمولی به‌منظور مدل‌سازی در نرم‌افزار ArcGIS 10.3 استفاده گردید. بدین منظور تعداد وقوع جرم در هر منطقه به‌عنوان متغیر وابسته و پارامترهای تعداد مراکز فرهنگی، تعداد مراکز آموزشی، تعداد مراکز ورزشی، تعداد فضای سبز، تعداد مراکز درمانی، تعداد کلانتری، تراکم جمعیت، تعداد افراد بی‌سواد، تعداد افراد بیکار و تعداد افراد محصل به‌عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد و سپس نقشه نهایی جرم خیزی با استفاده از دو مدل تهیه گردید. نتایج به‌دست‌آمده از دو مدل رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی و حداقل مربعات معمولی نشان می‌دهد که منطقه 2 و 8 شهر اهواز ازلحاظ جرم‌خیزی در رتبه اول قرار دارد و امن‌ترین منطقه از لحاظ جرم‌خیزی مربوط به منطقه 5 است. نتایج حاصل از پارامتر نکویی برازش (R^2) و شاخص سلول هسته (ASCI) از دو مدل نشان می‌دهد که مدل رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی از دقت بالاتری در تهیه نقشه وقوع جرم‌خیزی شهر اهواز برخوردار است.

کلیدواژه‌ها