تاثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر وفاداری و عملکرد کارکنان انتظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد شاهین‌دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌دژ، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌دژ، گروه مدیریت دولتی، شاهین‌دژ، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر وفاداری و عملکرد کارکنان انتظامی شهرستان شاهین‬دژ است.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. ازنظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار سنجش، پرسشنامه‌های استاندارد بود. جهت بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری به نتایج مدل اندازه گیری استناد شد که نتایج روایی و پایایی پرسشنامه ها را تأیید کرد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و ارائه مدل ساختاری، از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزارSmart PLS3 استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 135 نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان شاهین‌دژ بوده است. بر اساس جدول مورگان از میان آن‌ها نمونه ای به حجم 100 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد.
یافته‌ها: عوامل مدیریتی و سازمانی بر وفاداری و عملکرد کارکنان انتظامی شهرستان شاهین‌دژ تأثیرگذار است. همچنین مؤلفه‌های مدیریتی و سازمانی بر وفاداری و عملکرد کارکنان شهرستان شاهین‌دژ تأثیر دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج آزمون فرضیات نشان داد عوامل مدیریتی و سازمانی بر وفاداری و عملکرد کارکنان تأثیر دارند. با توجه به مقدار به‌دست‌آمده از مدل ارائه‌شده که دارای نیکویی برازش بوده و می‌تواند برای افزایش وفاداری و عملکرد کارکنان در سازمان‌های دولتی استفاده شود. از نتایج دیگر اینکه، مؤلفه‌های عوامل مدیریتی و سازمانی، وفاداری و عملکرد کارکنان را در سطح مناسبی پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها