بررسی اقدامات اجرایی کلانتری و پاسگاه‌های انتظامی در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : کاربردی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: در جامعه امروزی به دلیل پیچیده تر شدن جرائم و تغییر روش ها و شیوه های جرم، اثر اقدامات سلبی در حوزه ی پیشگیری از جرم کارساز نبوده و پلیس با تغییر رویکرد به جامعه محوری ، بر پیشگیری اجتماعی و وضعی در کنار پیشگیری کیفری تأکید دارد. بنابراین هدف این مقاله شناسایی اقدامات اجرایی کلانتری و پاسگاه‌های انتظامی در پیشگیری از جرم، می باشد
روش: این تحقیق از نظر هدف و جهت گیری کلی کاربردی است. از طرف دیگر، تحقیق حاضر به جهت گردآوری داده ها در زمره تحقیقات کیفی - اکتشافی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است. داده‌های کیفی لازم جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا به مثابه تکنیکی پژوهشی، مفاهیم، مقوله‌ها و عوامل اصلی و فرعی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: کدهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان و فرماندهان انتظامی بیانگر این است که در مجموع 24 شاخص بدست آمد که بر اساس مبانی نظری مطالعه در قالب 4 دسته اقدامات کلانتری و پاسگاه های انتظامی در زمینه پیشگیری از جرم، شناسایی و طبقه بندی شدند.
نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد؛ هرچه قدر بتوان فرایند تکوین و ظهور جرم در آینده را پیش بینی نمود، از ظرفیت های سازمانی و محیطی به صورت کیفی، عقلایی در برنامه های پیشگیرانه استفاده نمود، به همان اندازه می توان اقدامات کلانتری و پاسگاههای انتظامی را در پیشگیری از جرم، موفقیت آمیز قلمداد نمود.

کلیدواژه‌ها