سیاست کیفری ایران در پرتو آموزه های جرم شناسی راست جدید با تأکید بر امنیت در نظام فرهنگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سیاست کیفری مبتنی بر راست نو، با اعتقاد به ناکارآمد بودن سیاست‌های پیشگیرانه‌ی بالینی، مهار جرایم را تنها از گذر سختگیری کیفری ممکن می‌داند، سیاست های نئولیبرالی جناح راست، طی فرایند جهانی شدن، تأثیر خود را بر سیاست عمومی دولت ها و در نتیجه نظام عدالت کیفری نهاده است. دولت ها در ایران، در بحران های اقتصادی، راهی جز جهت گیری به نظام سرمایه داری و اتخاذ راهکارهای سیاسی، اقتصادی نئولیبرال ندیدند، این در حالی است، که توسعه اقتصادی بر مبنای اقتصاد آزاد، سبب خلق نظامِ ارزشیِ «سرمایه داری لیبرال» شده و شقوق فرهنگی- اجتماعی کشور را، دستخوش تغییراتی  قرار داده است، از این نظر، رویکرد امنیت مداری سیاست کیفری، به حوزه فرهنگ نیز تسری پیدا کرده است. البته عواملی چون تمایلات عوامگرایانه و توده گرا نیز، در سختگیری کیفری درحوزه فرهنگ، بی تأثیر نبوده اند.
روش‌شناسی: در این تحقیق از روش توصیفی ـ تحلیلی به عنوان روش پژوهشی استفاده شده است و ابزار گرد آوری داده‌ها ی کتابخانه ای و اسنادی است.
یافته ها و نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتباط معناداری میان سیاست کیفری ایران و اندیشه جرم شناسی راست نو، مبتنی بر سیاستگذاری های اقتصادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها