مکان یابی جغرافیایی ایستگاه پلیس جهت پیشگیری از جرایم شهری (مورد مطالعه :شهردامغان)

نوع مقاله : کاربردی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز نحقیقات گردشگری (دامنه جنوبی البرز مرکزی)،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مکانیابی کلانتری ها و مراکز پلیس، یک تصمیم مهم در حوزه امنیت اجتماعی و عاملی اثرگذار درزمینه خدمت دهی پلیس است، اما تا کنون، پژوهشگران در پژوهش های علمی پیشین، کمتر به آن توجه نموده اند.مکان احداث کانکس ها و استقرار نیروها جهت مدیریت مسلط بر انواع جرایم و در راستای پیشگیری جرم از اهمیت فراوانی برخوردار است.
روش‌شناسی: در این تحقیق از روش توصیفی ـ تحلیلی به عنوان روش پژوهشی استفاده شده است و ابزار گرد آوری داده‌ها میدانی و اسنادی است. جهت تجزیه و تحلیل ابتدا معیارهای تراکم جمعیت، شبکه معابر و مبادی ورودی، جرم خیزی، سیاست های کلان انتظامی شهر، مجاورت های مکانی، فضای سبز و زیر ساخت شهری مورد بررسی قرار گرفت
نتیجه‌گیری: افزایش حضور پلیس در محدودة کانونهای جرم خیز مخصوصاً در محدوده محله امام و خوریا به منظور اینکه امکان کنترل مناسب انتظامی را در این محدوده افزایش داده و به تبع آن با افزایش کنترل انتظامی فرصتهای بزهکاری برای مجرمین بویژه سرقت و نزاع کاهش مییابد؛ بنابراین مکانیابی و احداث مراکز انتظامی حتی به صورت واحدهای کوچک و به شکل کانکس های انتظامی در این محدوده ضروری به نظر میرسد.که مکان یابی پیشنهادی جهت کانکس نیروی انتظامی با هدف پیشگیری وکاهش جرم در مناطق مشخص شده ارائه گردید. در واقع مشخص کردن کانکس های پلیس بر روی نقشه بر پایه معیارهای ذکر شده از نتایج اصلی این تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها