تدابیر کنشی پیشگیری از خشونت در تربیت اخلاقی اطفال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسئول) kr.setayesh@gmail.com

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

تربیت فرایندی مستمر و پیوسته بوده که هدف نهایی آن کمال وسعادت انسان است و این کمال در مکتب اسلام همان قرب الهی است که با شکوفایی و پرورش استعدادها ی او یعنی رشد دادن انسان و اعتلای او از سطح نخستین همراه است. براین اساس، به کارگیری خشونت در تربیت اخلاقی اطفال یکی از چالش هایی است که به ویژه خانواده ها با آن مواجه هستند، موضوعی که می تواند با توالی فاسد متعددی همراه بوده و استمرار آن با آثار روانشناختی ، جرم شناختی و حقوقی همراه باشد.در این نوشتار ضمن مطالعه ی راهبردهای توان افزا و تدافعی پیشگیری از خشونت تربیتی اطفال ، کارآمدیِ اقدامات حمایتی و کنشی از قبیل ارتقاء آگاهی های عمومی والدین، مربیان و اطفال، آموزش و پرورش مداری ، نهادینه نمودن ارزش های اجتماعی در وجود مربیان و متولیان تربیتی مورد تصدیق قرار گرفت و تدابیری همچون نظارت بر کارکردهای تربیتی خانواده ها و مربیان، اعلام گزارش به نهادهای ناظر بر خشونت تربیتی اطفال توسط افراد مطلع ، دانش آموزان، معلمان و اطفال و انجام تست های شخصیتی می تواند به عنوان تدابیر تدافعیِ پیشگیری از خشونت تربیتی اطفال باشد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی