بررسی پیشگیری از جرایم مواد مخدر در فضای مجازی

نوع مقاله : کاربردی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعات اخیر نشان میدهد که سایتها و شبکههای موجود در بستر فضای مجازی به مامنی امن برای مبلغین، مروجین و توزیعکنندگان انواع مواد مخدر تبدیل شده و پلیس و دستگاههای مسئول را با مشکلاتی فراوان روبرو نموده است.
روش تحقیق حاضر، آمیخته و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس فتای استان البرز بود که تعداد 11 نفر از آنان تا زمان رسیدن به اشباع نظری و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان مبارزه با مواد مخدر و پلیس فتای شاغل در فرماندهی انتظامی استان البرز و به تعداد 81 نفر بوده که با استفاده از روش نمونهگیری تمامشمار به عضویت اعضای نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر به جهت تحلیل دادههای کیفی از نرمافزار MAXQDA و برای تحلیل توصیفی و استنباطی دادههای حاصل از پرسشنامه از نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافتهها نشان داد ابعاد اثرگذار مهم در خصوص پیشگیری از جرایم مواد مخدر در فضای مجازی میتوانند در قالب 3 بعد 1- توانمندسازی پلیس، 2- اقدامات پیشگیرانه ایجابی و 3- اقدامات پیشگیرانه سلبی مطرح شوند. همچنین 8 مولفه و 40 شاخص که در پیشگیری از جرایم مواد مخدر در فضای مجازی دخیل هستند، شناسایی و تعیین شدند.
نتایج نشان داد تمامی ابعاد شناسایی شده در پیشگیری از جرایم مواد مخدر در فضای مجازی تاثیرگذار و دارای نقش مثبت و معناداری هستند. در نهایت یافتههای تحقیق حاضر منجربه ترسیم الگوی پیشگیری از جرایم مواد مخدر در فضای مجازی شد.

کلیدواژه‌ها