مقابله وپیشگیری کیفری ازتامین مالی تروریسم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
مقابله و پیشگیری از تامین مالی تروریسم امروزه یکی از سیاستهای مهم در مبارزه علیه تروریسم محسوب می شود. در این میان، مقابله و پیشگیری با رویکرد کیفری ابعاد گسترده ای در میان دولتها یافته است. بر این اساس دولتها هم بعد بین المللی و هم در بعد ملی اقدام به تصویب قوانینی نمودند تا ضمن جرم انگاری تامین مالی تروریسم و تعیین مصادیق آن اقداماتی نیز به منظور پیشگیری از آن اتخاذ نمایند.اما سیاستهایملیدرمقابله وپیشگیری کیفری باتامین مالی تروریسم ضمن رعایت استانداردهای جهانی دراینخصوص بایدکارآمدوموثرنیز باشد.در ایران نیز اقدامات تقنینی با رویکرد کیفری به منظور مقابله با تامین مالی تروریسم صورت گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد اقدامات صورت گرفته در ایران برای پیشگیری و مقابله با تامین مالی تروریسم، این امر را مورد مطالعه قرار می دهیم که آیا سازوکارهای پیش بینی شده دربعدتقنینی بارویکردکیفری درقوانین ایران،سازوکارهای لازم برای پیشگیری ومقابله باتامین مالی تروریسم رادارد؟واین اقدامات تاچه میزان بااستانداردهای بین المللی منطبق است؟همچنین نواقص و کاستیهای موجود در این زمینه نیز مد نظر می باشد.

کلیدواژه‌ها