نقش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. نویسنده مسئول

چکیده

امروزه تنها اعمال مجازات و حتی تشدید آن عاملی برای کاهش ارتکاب به جرائم نبوده و لازم است تا اقدامات پیشگیرانه غیر کیفری نیز توسط دولتها مد نظر قرار گیرد. از این رو لازم است تا در تدوین برنامه های توسعه محور، سیاست های مربوط به پیشگیری از جرم نیز تدوین گردد. در این میان نقش شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد و بطور خاص کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری که از ارکان فرعی این شوراء بوده و در زمینه پیشگیری از جرم فعالیت می نماید حائز اهمیت است. از این رو به این امر می پردازیم که اقدامات شورای اقتصادی- اجتماعی و کمیسیون پیشگیری از جرم این شوراء چه نقشی در پیشگیری از جرائم دارد؟ این دو نهاد بین المللی با صدور قطعنامه هایی ضمن ارائه توصیه پیرامون اقدامات پیشگیرانه از جرم، از دولتها می خواهند تا در تدوین استراتژی های توسعه محور این اقدامات را نیز مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها