نقش رفتار مبتنی بر سواد رسانه‌ای در پیشگیری از وقوع انواع جرایم در بین خانوارهای اصفهانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مربی و عضو هیأت علمی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رسانه‌ها، نقش عمده ای در شکل‌گیری عقاید، عواطف، رفتارها و روابط فردی و اجتماعی بازی می‌کنند و به شدت بر سبک زندگی افراد، آگاهی از واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شکل دادن به ارزش‌های شخصی و اجتماعی تأثیر می‌گذارند. بنابراین این پژوهش با هدف نقش رفتار مبتنی بر سواد رسانه‌ای در پیشگیری از وقوع انواع جرایم در بین خانوارهای اصفهانی انجام شده است.
روش: روش این پژوهش کمی از نوع پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش به کمک فرمول کوکران به تعداد 384 نفر برآورد شده و اطلاعات آماری پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شده است. شاخص‌های سواد رسانه‌ای در چهار بعد؛ آگاهی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید به کمک نرم‌افزار (Amos Graphics) در مدل با روایی بالایی به اثبات رسیده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داده است که یافته‌های حاصل از مدلسازی معادله ساختاری نشان داده که سواد رسانه‌ای به ترتیب بر جرایم سیاسی با ضریب (55/0-)، جرایم عقیدتی با ضریب (40/0-)، جرایم اخلاقی با ضریب (34/0-)، جرایم امنیتی باضریب (31/0-) و جرایم مالی با ضریب (30/0-) تاثیر معکوس و معناداری داشته است و هرچقدر سطح سواد رسانه‌ای شهروندان بالاتر باشد، سطح ارتکاب به انواع جرایم کمتر می‌شود.
نتیجه‌گیری: سواد رسانه‌ای به عنوان ابزاری برای حمایت شهروندان در برابر آثار منفی رسانه‌های جمعی است؛ که چارچوبی را برای دسترسی، تحلیل، ارزیابی و خلق پیام‌ها به اشکال مختلف از چاپ گرفته تا اینترنت، فراهم می‌نماید.
واژه‌های کلیدی: سواد رسانه‌ای، جرایم، آگاهی، ارزیابی و تولید محتوا، شهر اصفهان.

کلیدواژه‌ها