ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی، ایران

چکیده

زمینه و هدف: قانونگذار در راستای صیانت از حقوق اطفال بزهکار و به منظور پیشگیری از آسیب های ناشی از بازداشت و زندان و تکرار جرم، پرونده شخصیت را در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نموده است. این تحقیق ضمن تبیین اهمیت و ضرورت شناسی پرونده شخصیت در دادرسی اطفال بزهکار و پیشگیری رشد مدار و بررسی علل بی توجهی به پرونده شخصیت در سیستم قضایی موجود.
روش شناسی: تحقیق حاضر با روش تحقیق تحلیلی – توصیفی با مطالعه کتابخانه‌ای انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق بیانگر این است که تشکیل پرونده شخصیت در پیشگیری رشدمدار نسبت به اطفال بزهکار بزهکاری اطفال، بیش از سایر جرایم متبلور خواهد شد؛ در واقع پرونده شخصیت نسبت به اطفال بزهکار با در نظر گرفتن برنامه‌های اجتماعی که موجب برچسب زدایی و کاهش معاشرت‌های افتراقی ضد اجتماعی می‌شوند، ضرورتی انکار ناشدنی می‌نماید.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد از جمله دلایل بی توجهی به تشکیل پرونده شخصیت در پیشگیری از بزهکاری اطفال می‌توان به مواردی نظیر عدم تخصص قضات، عدم تشکیل نشست های قضایی لازم در خصوص پرونده شخصیت، عدم آموزش های لازم به کارآموزان قضایی، دستورالعمل پرونده شخصیت، ضمانت عدم اجرای تشکیل پرونده شخصیت، حدود مطالبات وکیل و متهم، حدود وظایف قضات، ضرورت درج خلاصه پرونده در کیفر خواست و عدم تشکیل واحد مددکاری دانست.

کلیدواژه‌ها