پیشگیری رشدمدار از بزه دیدگی کودکان در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی معلمان منطقه پنج شهر تهران)

نوع مقاله : کاربردی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه تهران و دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

2 دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شبکه های اجتماعی مجازی در حال حاضر قوی ترین رسانه آنلاین در دنیا به شمار می-روند؛ از این رو با روی کار آمدن برنامه های کاربردی موبایلی استفاده از شبکه‌های اجتماعی پایان ناپذیر و نامحدود شده و به اوج خود رسیده است. با این اوصاف شبکه‌های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار داده که بخشی از آن‌ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش کودک می‌تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد.
روش شناسی: نگارندگان در این مقاله با ترکیبی از روش تحلیلی – توصیفی و روش تحقیق پیمایشی به ارائه راهکارهای پیشگیری رشد مدار از بزه دیدگی کودکان در شبکه‌های اجتماعی بر اساس نظر دانش معلمان منطقه پنج شهر تهران پرداخته‌اند.
یافته‌ها: به نظر می‌رسد در سال‌های آینده شبکه‌های مجازی شیوع بیشتری پیدا کنند و جهان واقعی را به درون خود ببرند. معمولاً با ورود پدیده‌‌های نوین، نوعی هراس از آن در دل برخی انسان‌ها می‌افتد و زمان می‌خواهد تا بدان عادت کنند. چه خوب است با آگاهی و سواد رسانه و کدهای اخلاقی، این پدیده جدید را که تأثیرات مثبت بی‌شماری دارد، بپذیریم و با آن مهربانانه رفتار کنیم.
نتیجه گیری: در این مقاله این نتیجه حاصل شده که راهکارهای پیشگیری رشد مدار نظیر فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی و سالم سازی و تولید محتوا می‌توانند بیشترین تأثیر در کاهش بزه دیدگی کودکان در شبکه‌های مجازی داشته باشند

کلیدواژه‌ها