جایگاه حقوق اقتصادی و اجتماعی در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران، استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران. نویسنده مسئول

3 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران، استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق،دانشگاه دانشگاه شهید چمران ،تهران ،ایران

چکیده

پیشگیری جامعه مدار یا محیطی، بر محیط جامعه - به طور کلی و نامحدود به فرد یا افراد خاصی - تأکید دارد و شامل اقدام‌های پیشگیرنده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... می شود که نسبت به محیط‌هایی که فرد در آنها زندگی و فعالیت می‌کند، اعمال می‌گردد. این پیشگیری در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر و اقدام های مناسب برای از بین بردن با کاهش عوامل جرم‌زا بر محیط اثر گذارد و از یک سو با شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر بزهکاری و از سویی دیگر، با اعمال اقدام های مرتبط با ساختارها و نهادهای اجتماعی به دنبال اجتماعی کردن افراد می باشد. می‌توان گفت علت وقوع برخی از جرایم دسته‌ای از حقوق فردی می‌باشند که باعث بروز بی‌عدالتی در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شهروندان می‌گردند و بخشی از مجرمان قربانی عدم تأمین حقوق اساسی خود در جامعه می‌باشند و در این موارد می‌توان با تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اهداف پیشگیری جامعه‌مدار دست یافت. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی جایگاه حقوق اقتصادی و اجتماعی در پیشگیری از جرم خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها