نقش پیشگیرانه پلیس اطلاعات محور در جرم‌یابی مواد مخدر (مطالعه موردی استان البرز)

نوع مقاله : کاربردی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

چکیده

زمینه و هدف: از مهم‌ترین مسائل در طراحی مناسب فرایند کشف و خنثی‌سازی جرایم،داشتن اطلاعات دقیق و کافی است. بنابراین به جزء نیروی کار استفاده از فناوری جدیدو بانک‌های اطلاعاتی برای موفقیت درهر سازمان پلیسی از جمله پلیس مبارزه با مواد مخدر مهم و حیاتی است. در این مقاله سعی شده است که نقش واقعی اطلاعات محور در جرم‌یابی مواد مخدر تبیین شود.
روش: این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از لحاظ روش اجراء توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش85 نفراز مدیران و کارکنان مواد مخدراستان البرز و حجم نمونه 70 نفر که به وسیله جدول مورگان تعیین و به صورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گرداوری داده ها،پرسشنامه محقق ساخته بوده که روائی آن به کمک خبرگان و صاحبنظران پلیس مبارزه با مواد مخدر و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (87%) تامین گردید. وجهت تجزیه و تحلیل دادها از آزمون های آماری T تک نمونه ای و رتبه ای فریدمن استفاده شده است.
نتایج: نشان داد از بین مولفه های اطلاعات محوری مورد مطالعه مولفه منابع و مخبرین با بالاترین میانگین رتبه ای بیشترین نقش و تجزیه و تحلیل آماری با کمترین میانگین رتبه ای کمترین نقش را بر جرمیابی مواد مخدر دارد.
یافته ها:باتوجه به نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده های تحقیق به این یافته رسیدیم که جهت موفقیت بیشتر در جرم یابی مواد مخدر باید در حوزه جمع آوری پنهان و بکارگیری منابع و مخبرین و ابزارهای فنی توجه بیشتری گردد.

کلیدواژه‌ها