پیشگیری مدرسه محور از گرایش دانش‌آموزانِ در معرض خطر بزهکاری به مصرف مواد مخدر و روان گردان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. نویسنده مسئول

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: برنامه‌های آموزشی و اجرایی مدارس به‏عنوان مجری و متولی آموزش و پرورش در پیشگیری رشدمدار در راستای پیشگیری از گرایش دانش‌آموزانِ در معرض خطر بزهکاری، از اهمیت بسزایی برخوردار است. آسیب‌های اجتماعی متعددی از قبیل: خشونت در مدرسه، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم و کژرفتاری‌های جنسی، فرار از مدرسه، عدم رعایت مقررات مدرسه، دانش‌آموزان و مدارس ایران را تهدید می‌کند.از همین رو، محققین در مقاله حاضر به پیشگیری مدرسه محور از گرایش دانش‌آموزانِ در معرض خطر بزهکاری به مصرف مواد مخدر و روانگردان می پردازند.
روش‌ پژوهش: نگارندگان با روش تحلیلی- توصیفی به پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری دانش‌آموزانِ در معرض خطر بزهکاری به مصرف مواد مخدر و روانگردان پرداخته­اند.
یافته‌ها: پیشگیری زودرس یا رشدمدار، با تمرکز بر ابزارهای تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش از طریق شیوه‌های مدرسه‌محور و دانش‌آموزمحور در قالب اجرای برنامه­های حمایتی از دانش‌آموزان برای کاهش دادن یا خنثی‌سازی آثار عوامل خطرزای فردی یا محیطی نسبت به گروه سنی کودکان تلاش می­کند.
نتیجه‌گیری: مقابله با آسیب­های یاد شده عزم جدی و ملی می­طلبد که در این میان، پیشگیری رشدمدار از گرایش دانش‌آموزان در معرض خطر بزهکاری به مصرف موادمخدر و روانگردان، از طریق مدرسه لازم و ضروری است. بدین سان، با تمرکز بر ابزارهای آموزش و پرورش در مدرسه، از طریق اجرای برنامه­های حمایتی مدرسه محور و دانش آموز محور برای کاهش دادن یا خنثی‌سازی این مهم می تواند تاثیر گدار باشد.

کلیدواژه‌ها