تاثیر طراحی محیطی بر پیشگیری از سرقت خودرو (مورد مطالعه منطقه 22 شهر تهران)

نوع مقاله : کاربردی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: یکی از راهبردهای پیشگیرانه سرقت، پیشگیری از طریق طراحی محیطی است که با سخت سازی آماج جرم منجر به کاهش فرصت های سرقت، ترس از جرم و افزایش احساس امنیت می شود. این پژوهش با هدف، "تاثیر طراحی محیطی بر پیشگیری از سرقت خودرو در منطقه 22 شهر تهران" انجام شده است.
روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و به شیوه نمونه گیری تصادفی با ابزار پرسشنامه در بین جامعه آماری با حجم نمونه 76 نفر است. تجزیه و تحلیل داده های آماری توسط نرم افزار Spss انجام شده است. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید و مقدار پایایی، توسط شاخص آماری آلفای کرونباخ، رقم بالای 75. درصد را نشان می دهد.
یافته ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، هر چهار متغیر دارای رابطه مثبت و مستقیم با متغیر پیشگیری از سرقت خودرو است. مقدار ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق؛ نحوه مراقبت و نظارت 87. درصد، سخت کردن آماج جرم 76. درصد، قواعد حاکم بر رفتار در محیط 78. درصد و اقدام عملی 89. درصد با پیشگیری از سرقت خودرو می‌باشد. مقدار ضرایب رگرسیون متغیرهای تحقیق؛ نحوه مراقبت و نظارت 699. درصد، سخت کردن آماج جرم 611. درصد، قواعد حاکم بر رفتار در فضای عمومی 665. درصد و اقدام عملی در محیط 736. درصد بوده است.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، طراحی محیطی به عنوان یک استراتژی دارای تاثیرات مهمی بر کاهش فرصت، دشوارسازی، افزایش زحمت، افزایش ریسک و خطر و در نتیجه پیشگیری از سرقت خودرو توسط سارقان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها