بررسی چالش‌های خدمات پیشگیری از جرم کلانتری‌ها از دیدگاه مردم (مورد مطالعه شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : کاربردی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) Cls188rahman@yahoo.com

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: با وجود اقدام‌های مناسب و موثر در بهبود خدمات‌دهی به مردم توسط کلانتری‌ها، کیفیت و کمیت خدمات‌رسانی به مردم با چالش‌هایی مواجه است و مردم به عنوان خدمت‌گیرنده، بهترین شاخص برای ارزیابی نحوه ارائه خدمات در کلانتری‌ها می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌های خدمات انتظامی کلانتری‌ها از دیدگاه مردم (مورد مطالعه شهر کرمانشاه) انجام گرفت.
روش تحقیق: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه روش کیفی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین به کلانتری (زنان و مردان) ساکن شهر کرمانشاه در یک دوره زمانی خاص می‌باشند که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند 32 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه ‌و ‌تحلیل داده‌ها از طریق روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار maxqda نسخه 11 صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کلانتری‌ها در ابعاد اعتماد، پاسخگو بودن، قابلیت اطمینان، همدلی داشتن و حفظ ظاهر نمودن از نظر پاسخ‌گویان با چالش‌هایی مواجه هستند که برخی از این چالش‌ها به مدیران سطوح بالاتر، برخی به مدیران اجرایی مثل روسای کلانتری‌ها و برخی نیز به کارکنان مربوط است.
نتایج: نتایج تحفیق نشان می‌دهد که مدیران عالی و اجرایی باید با برنامه‌ریزی، تغییر یا اصلاح فرایندها و انجام اقدام‌های انگیزشی نسبت به رفع چالش‌ها اقدام و از کاهش سرمایه اجتماعی پلیس جلوگیری نمایند. چرا که در این صورت بر چالش‌های فعلی نیز افزوده خواهد شد.
واژگان کلیدی: چالش‌های خدمات، اعتماد، پاسخگو بودن، قابلیت اطمینان، همدلی داشتن، حفظ ظاهر نمودن.

کلیدواژه‌ها