چالش های حقوقی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از فعالیت شرکتها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول

3 استادیار، گروه حقوق ، دانشکده علوم انسانی ، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند ، ایران.

4 دانشیار ، گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری ، ایران

10.22034/cps.2021.210472.1339

چکیده

زمینه و هدف: ازآنجاکه فعالیت و تصمیمات شرکت‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم جامعه را در مفهومی گسترده شامل محیط‌زیست، اقتصاد، فرهنگ، ارزش‌ها، آداب‌ورسوم و... می‌شود، تحت تأثیر قرار می‌دهد و شرکت باید مطابق با اصول حقوقی از قبیل اصل جبران خسارت، مسئولیت خسارات وارده بر اجتماع را متحمل شود. بر این اساس، این مسئله مطرح است که پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فعالیت شرکت‌ها با چه چالش‌های حقوقی مواجه می‌باشد؟
روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: پیشگیری از آسیب‌های ناشی از فعالیت شرکت‌ها شامل پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری از فعالیت‌های شرکت‌ها شامل پیشگیری اجتماعی (مسئولیت احتیاطى، شفاف‌سازی در فعالیت شرکت‌ها، پاسخگویی مدیران شرکت و افزایش آگاهی‌های عمومی شهروندان) و پیشگیری وضعی (تعهد به نفع ثالث و الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش خودارزیابی سازمانی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها