پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانواده محور با مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی و ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. رایانامه: saeidirad@gmail.com

2 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. رایانامه: mrsh23@gmail.com

3 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. رایانامه: mohsen.shekarchi@gmail.com

10.22034/cps.2021.209160.1301

چکیده

زمینه و هدف: به دلیل آن که اطفال آینده‌سازان هر جامعه‌ای هستند و سرنوشت هر جامعه به کنش و رفتار این گروه وابسته است، بزه‏کاری اطفال یک آسیب بزرگ اجتماعی محسوب می‏شود. بنابراین، مسئله پیشگیری از بزهکاری آنان، اهمیت زیادی دارد، خصوصاً آن که شخصیت اطفال هنوز شکل نگرفته و به دلیل وضعیت و موقعیتی که به لحاظ شرایط جسمی، روانی و اجتماعی از آن برخوردارند، افراد بالقوه آسیب‌پذیری هستند که ممکن است این آسیب‌ها را به طور واکنشی و به صورت انحراف یا تعارض با قانون و بزهکاری بروز دهند.
روش: پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانواده‌محور در اسناد بین­المللی نظیر اعلامیه حقوق کودک، پیمان بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان حقوق کودک، اصول راهبردی سازمان ملل متحد (ریاض)، قواعد پکن پذیرقته شده است و در قالب برنامه­های حمایتی خانواده‌محور از قبیل برخورداری اطفال از خانواده مطلوب، برقراری تعامل و توافق دوطرفه میان والدین و اطفال، تدابیر تربیتی- پرورشی خانواده، توانمندسازی خانواده­ها در راستای اقدامات پیشگیری زودرس و تدابیر نظارتی والدین در راستای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


 • - ابراهیمی، شهرام. (1396). جرم‌شناسی پیشگیری. جلد اول. چاپ چهارم. بنیاد حقوقی میزان.

  -بارتول، کورت آل و بارتول، آن ام. (1400). جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان (جرم‌شناسی رشدمدار). ترجمه و تحقیق محمود مهدوی و سید علی حیدری. چاپ اول. بنیاد حقوقی میزان.

  -بیرانوند، رضا؛ یاراحمدی، حسین و میلانی، علیرضا. (1399).  تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران. فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، 22 (2)، 123-100.

  http://pok.jrl.police.ir/article_93759.html

  -پی. فارینگتون، دیوید و همکاران. (1394). عوامل ریسک و عوامل حمایتی در ارتکاب جرم. ترجمه سودابه رضوانی. در دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد. به کوشش حمیدرضا نیکوکار. چاپ اول. بنیاد حقوقی میزان.

  -تی. کالن، فرانسیس. (1394). نظریه‌های رشدمدار و طول زندگی ارتکاب جرم. ترجمه سیدمحمدجواد ساداتی. در دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد. به کوشش حمیدرضا نیکوکار. چاپ اول. بنیاد حقوقی میزان.

  -حکیمی، سمیه و صفرائی، محمودرضا. (1396). پیشگیری زودرس از بزهکاری کودکان و نوجوانان با رویکرد خانواده‌محور. چاپ اول. خرسندی.

  -خسروشاهی، قدرت الله و منصوری، حیدر. (1389). پیشگیری زودرس از بزهکاری با رویکرد خانواده‌مدار. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، (16)، 26-7.

  http://cps.jrl.police.ir/article_13517.html

  -دارابی، شهرداد. (1395). پیشگیری از جرم در مدل مردم‌سالار سیاست جنایی. چاپ اول. بنیاد حقوقی میزان.

  -رجبی تاج امیر، ابراهیم. (1398). جرم‌شناسی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.

  -عبدالهی، سامان و همکاران. (1400). پیشگیری خانواده‌محور از گرایش اطفال و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روان‌گردان با نگاهی به آموزه‌های قرآنی. فصلنامه علمی بصیرت و تربیت اسلامی، 18 (57)، 172-151.

  http://init.jrl.police.ir/article_96169.html

  -فارینگتون، دیوید و سی . ولش، براندون. (1400). پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان (پیشگیری رشدمدار). چاپ اول. بنیاد حقوقی میزان.

  -کرامتی معز، هادی. (1399). بزه‌دیده‌شناسی کودکان در شبکه‌های مجازی. چاپ اول. دادگستر.

  -کرامتی معز، هادی؛ میرخلیلی، سید محمود. ( 1399). پیشگیری رشدمدار از بزه‌دیدگی کودکان در شبکه­های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی معلمان منطقه پنج شهر تهران). فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 15(56)، 21-1.

  http://cps.jrl.police.ir/article_95006.html

  -کی نیا، مهدی. (1399). مبانی جرم‌شناسی. جلد دوم. جامعه شناسی جنائی. چاپ سیزدهم. انتشارات دانشگاه تهران.

  -کی نیا، مهدی. (1397). مبانی جرم‌شناسی. جلد اول. چاپ هجدهم. انتشارات دانشگاه تهران.

  -محسنی، فرید. (1397). نظریه­های جرم‌شناسی. چاپ اول. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.

  -محسنی، فرید. (1393). دستاوردهای نظری و علمی جرم‌شناسی رشدمدار. فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، 19 (66)، 168-145.

  http://jlviews.ujsas.ac.ir/browse.php?sid=1&a_id=564&slc_lang=fa

  -محمدنسل، غلامرضا. (1399). کلیات پیشگیری از جرم. چاپ دوم. بنیاد حقوقی میزان.

  -مقیمی، مهدی  و دیگران. (1398). جرم‌شناسی کاربردی. چاپ اول. دانشگاه علوم انتظامی امین.

  -مهدوی، محمود. (1397). پیشگیری از جرم (پیشگیری رشدمدار). چاپ سوم. سمت.

  -مهرا، نسرین. (1398). پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال در سیاست جنایی اسلام با تأکید بر آموزه­های قرآنی. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 14(53)، 25-9.

  http://cps.jrl.police.ir/article_93545.html

  -میرخلیلی، سید محمود. (1399). جرم‌شناسی، چاپ اول. پزوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  -نظیفی، عباس. (1399). جرم‌شناسی. جلد اول. چاپ اول. انتشارات دادگستر.

  -نوربها، رضا. (۱۳۹9). زمینه جرم‌شناسی. چاپ ششم. انتشارات گنج دانش.

  -نیازپور، امیرحسن. (1391). حق برخورداری از آموزش‌وپرورش از حقوق بشر تا پیشگیری از بزهکاری. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، (22)، 107-87.

  https://www.magiran.com/paper/1117672

  -نیازپور، امیرحسن. (1391). گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری. دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، 3 (2)، 204-187.

  https://jol.guilan.ac.ir/article_615.html

  -وروایی، اکبر؛ سهرابی، منوچهر. (1395). پیشگیری از جرم با رویکرد خودکنترلی از منظر عرفان اسلامی ایرانی. چاپ اول. آریاداد.

  -ولد، جرج و همکاران. (1394). جرم‌شناسی نظری (گذری بر نظریه­های جرم‌شناسی). چاپ هشتم. سمت.

  -هیوارد، کیت و همکاران. (1397). پنجاه متفکر جرم‌شناسی. ترجمه ایوب اسلامیان و دیگران، چاپ سوم. تهران: نشر ثالث.

  • Kwast,Elizabeth,Laws,Sophie. (2007). United Natio Secretary –Generals Stady on Violence against children. Adapted for children and young people. Un.