روش های موثر پیشگیری از بزه دیدگی جنسی زنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/cps.2021.1265858.1385

چکیده

زمینه و هدف: گسترش جرایم جنسی عواقب ناگواری چون از بین رفتن احساس امنیت، سستی بنیان خانواده، جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، شیوع بی‌قانونی در جامعه و حتی سایر جرایم غیرجنسی را به دنبال خواهد داشت. زنان به عنوان بزه‌دیدگان مستعد، بالقوه و بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر در جرایم، به ویژه جرایم جنسی می‌باشند. ویژگی‌های خاص زیستی، روانی و اجتماعی زنان بزه‌دیده به عنوان یکی از عواملی، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل‌گیری وضعیت‌های پیش جنایی بر مبنای نظریه‌های فعالیت های روزمره، سبک زندگی و جرم شناسی آبی اهمیت زیادی دارد.
روش: روش انجام پژوهش حاضرتوصیفی و تحلیلی است.
یافته ها و نتیجه گیری: راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری که به‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی فضا برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند انجام می‌شود با شناخت عوامل اصلی موثر بر وقوع جرم امکان‌پذیر است که این راهکارها در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. کنترل و نظارت و جاذبه‌زدایی از آماج و آموزش و استفاده از وسایل ارتباط جمعی، اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها از مهم‌ترین راهکارهای از بزه دیدگی جنسی هستند که اجرای آن در کاهش آمار جرایم جنسی تاثیر به سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها