پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست از منظر آموزه های اسلامی؛ با تاکید بر پیشگیری فرهنگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

4 دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران.

10.22034/cps.2021.211303.1362

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت از آن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه در حوزه محیط زیست پیشگیری اصل طلایی محسوب می‌گردد، ارئه روش‌های پیشگیرانه کارآمد و متناسب همواره مورد توجه اندیشمندان این حوزه بوده است. اقدامات پیشگیرانه در حوزه محیط زیست علی‌رغم اینکه نیازمند یک عزم بین‌المللی و اتخاذ روش‌های هماهنگ و علمی است، مستلزم توجه به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جوامع بوده و بهره‌گیری از سیاست‌های پیشگیرانه مبتنی بر پیشگیری فرهنگی رامطرح می‌سازد. این مقاله در همین راستا به بررسی آموزه‌های اسلامی وتاثیر سبک زندگی ارائه شده از سوی این مکتب جامع در راستای پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست می‌پردازد.
روش: این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای می‌باشد.
یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهدکه مولفه‌های یک سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی می‌تواند مارا در تحقق اهداف پیشگیرانه یاری رساند. جهان بینی و آموزه های اسلامی با ارائه یک سبک تفکر اعتقادی و سبک زندگی منحصر به فرد، باعث می شود نوع عملکرد افراد به سمتی سوق پیدا کند که در نهایت منجر به حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آسیب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها