تحلیل ساختاری پیشگیری از فساد اداری ( مورد مطالعه شهر تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه حقوق ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی ۳۶۹۷_۱۹۳۹۵،تهران،ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان ، ایران

10.22034/cps.2022.205263.1189

چکیده

زمینه و هدف: فساد اداری یکی از مقوله‌های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی است که همواره موجب بروز مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. بر همین اساس این پژوهش با هدف تحلیل ساختاری پیشگیری از فساد اداری در حقوق کیفری ایران انجام شده است.
روش: این پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می‌شود و برای آزمون فرضـیات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و جامعه آماری تحقیق از 285 هزار نفر از کارمندان دولتی در شهر تهران هستند که 384 نفر از آنها به کمک فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری سهمیه‌ای بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش‌های آماری مدلسازی معادله ساختاری به کمک نرم افزار AmosGraphics استفاده شده است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های این پژوهش در بخش نظری که به عنوان پشتوانه نظری فرضیات در نظر گرفته شده است؛ پیشگیری از فساد اداری متاثر از متعیرهای؛ تدابیر پیشگیرانة وضعی از فساد اداری در اسلام، تدابیر پیشگیرانة وضعی از فساد در قانون ارتقای سلامت، تدابیر پیشگیرانة کیفری از فساد در قانون ارتقای سلامت و بکارگیری تدابیر پیشگیرانة حقوق کیفری انگلستان بوده است که در بین این متغیرها در بخش کمی پژوهش اثر تدابیر پیشگیرانة کیفری از فساد در قانون ارتقای سلامت بر تبیین پیشگیری از فساد اداری در حقوق کیفری ایران با ضریب 46/0 اثر مستقیم و معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


آقابابایی، حسین. (1388). توانمندسازی عمومی و پیش‌گیری اجتماعی از فساد اقتصادی. مجموعه مقالات همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از جرم. نشر میزان.
اباذری فومشی، منصور. (1392). ترمینولوژی حقوق نوین. جلد سوم. چاپ اول. قائم‌شهر. نشر شهید داریوش نوراللهی.
باردان، پراناب. (1383). فساد اداری و توسعه. ترجمه جواد روحانی. مجله برنامه و بودجه. 4(6)، 124 – 81.
https://jpbud.ir/browse.php?a_id=716&sid=1&slc_lang=fa
بیات، محمود. (1387). نظارت و کنترل اسلامی. نشریه مجلس و پژوهش. (53)، 86 – 55.
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/400299/
حاجی‌ده‌آبادی، محمدعلی. (1383). امربه‌معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی. مجلة فقه و حقوق. 1 (4)، 14-1.
 http://ensani.ir/fa/article/66026
حقیقتیان، منصور،کریمی‌زاده، سمیه، نظری، جواد. (1391). بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد). جامعه شناسی کاربردی. 23(4)، 142-125.
https://jas.ui.ac.ir/article_18284.html
دانایی‌فرد، حسن. (1384). استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌‌دهد؟!. مدرس علوم انسانی. 9(39)، 118-101.
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=25750
داوید، رنه؛ کامی‌ژوفره، اسپینوزی. (1381). در آمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر. ترجمه و تلخیص: سید حسین صفایی. نشر میزان.
رحمت‌اللهی، حسین. (1383). فساد و حکومت؛ علل و راهکارهای برون رفت. مجله علمی، حقوق خصوصی. 2(7)،10-1.
 https://jolt.ut.ac.ir/article_11432.html
رهنوردآهن، فرج‌الله؛ طاهرپورکلانتری، حبیب‌الله؛ رشیدی، اعظم. (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی. 10(38)، 52-35.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109970
زارعی، محمد حسین. (1389). حاکمیت قانون در اندیشه های سیاسی و حقوقی. فصلنامه مفید. 2(26)، 68-51.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=25991
سامتی، مرتضی؛ شهنازی، روح اله؛ دهقان شبانی، زهرا. (1385). بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. 8 (28)، 105- 87.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51992
شمس‌ناتری، محمدابراهیم؛ توسلی‌زاده، توران. (1390). پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 14(4)، 217-199.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29768.html
صادق‌نژادنایینی، مجید. (1393). مطالعه جرم شناختی جرائم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: از علت شناسی تا پیشگیری. رساله دکتری. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
صفاری، مهدی. (1380). مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی. 33(4)، 38-17.
 https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56568.html
فرجیها، محمد. (1388). رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم: چالشها و راهکارها. دیباچه در: رویکرد تهران. انتشارات معاونت آموزش نیروی انتظامی چند نهادی به پیشگیری از جرم.
فرجیها، محمد، مقدسی، محمدباقر. (1392). پاسخ‌های کیفری عوام­گرایانه به مفاسد اقتصادی. دایره المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله های تاز ه های علوم جنایی. کتاب دوم. نشر میزان.
قاسمی، داود، ذکریایی، راویه. (1392). خرید وفروش اموال دولتی. انتشارات میزان.
قدسی، محمد. (1379). نظام اداری سالم شرط توسعه لازم، در: ارتقای سلامت نظام اداری. مجموعه مقالات همایش توسعه ی نظام اداری. مرکز آموزش مدیریت دولتی.
قورچی‌بیگی، مجید. (1388). پیشگیری چندنهادی از جرم، مفاهیم، مبانی و چالش‌ها. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم. دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
کتانى، عبدالحى. (1384). نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام. مترجم علیرضا ذکاوتى قراگزلو. قم: سمت.
میرخلیلی، محمود. (1388). پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جنایی اسلام. چاپ اول. پژوهشگاه فرهنگ واندیشة اسلامی.
میرمحمدصادقی، حسین. (1383). دیوان کیفری بین‌المللی. انتشارات دادگستر.
میرمحمدصادقی، حسین. (1387). جرائم علیه اموال. نشر میزان.
نجفی‌ابرندآبادی، علی حسین. (1381). تقریرات درس جرم شناسی، پیشگیری. تنظیم مهدی سیدزاده. مجتمع آموزش عالی قم. نشر نوین برتر.
 
Alder, John, (1989). Constitutional and Administrative Law. MacmillanProfessional Master.
Alder, John, (2002). General Principles of Constitutional andAdministrative Law. New York: Palgrave Macmillan. 4th ed.
Barber, Benjamin, (1985). Strong Democracy: Participatory Politics for aNew Age. University of California Press.
Barentt, Hilaire, (2007). Constitutional and Administrative Law. London, Routledge- Cavendish. 6ed.
Bradley, Anthony Wilfred, (1999). Constitutional and Administrative Law. Publisher Harlow: Longman.
Ellis-Jones, Ian (2012). Essential Administrative law. Sydney, London: Cavendish Publishing Ltd. second ed.