دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، تابستان 1399 

کاربردی - پژوهشی

3. تاثیر تعامل پلیس با مردم در مدیریت پیشگیری از توزیع مواد مخدر در شهر تهران

صفحه 53-74

حسن رضا رفیعی؛ ابراهیم داودی؛ رامین یوسف وند


پژوهشی

4. تدابیر کنشی پیشگیری از خشونت در تربیت اخلاقی اطفال

صفحه 75-93

حیدرعلی جهانبخشی؛ محمد کاظم رحمان ستایش؛ سیف اله فضل الهی


کاربردی - پژوهشی

5. بررسی پیشگیری از جرایم مواد مخدر در فضای مجازی

صفحه 95-120

علی مرادی؛ ایرج گلدوزیان؛ جعفر کوشا


کاربردی - پژوهشی

7. ارتقای زیست پذیری اجتماعی به کمک پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی(CPTED)

صفحه 143-170

محسن امامی قشلاق؛ زهرا بحیرائی؛ حمزه عبدالهی پور