دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، پاییز 1399 

پژوهشی

2. ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال

صفحه 31-47

مهوش فارسی؛ قدرت اله خسروشاهی؛ روح اله سپهری


پژوهشی

7. جایگاه حقوق اقتصادی و اجتماعی در پیشگیری از جرم

صفحه 117-143

رضا مرادی؛ احمد رمضانی؛ منصور عطاشنه