دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 57، زمستان 1399، صفحه 1-155 (اسفند) 
2. مقابله و پیشگیری کیفری از تامین مالی تروریسم

صفحه 25-46

10.22034/cps.2021.94718

محمد رضازاده سلطان آباد؛ هوشنگ شامبیاتی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


پژوهشی

7. تحلیل توصیه‌نامۀ گروه اقدامِ ویژۀ مالیِ مشترک (FATF) از منظر سیاست جنایی پیشگیرانه

صفحه 137-155

10.22034/cps.2021.95223

منصوره فاریابی؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد امینی زاده؛ پونه طیب زاده